Leieboorden

Situering

Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 5 juli 2007. 

In maart 2013 werd het RUP Leieboorden door de Raad van State vernietigd. De gemeente wenst dit RUP te hernemen. Dit omvat enerzijds een hernemen van de procedure. Anderzijds worden de planopties opnieuw in vraag gesteld via een beperkt ontwerpend onderzoek, onder meer in afstemming met recente plannen in de omgeving.

Voor het gebied ten westen, Leiemeersen, wordt een masterplan opgemaakt via de ontwerpwedstrijd Winvorm. Het is aangewezen de ontwerpkeuzes binnen dit RUP en het gebied Leiemeersen op elkaar af te stemmen. Hiervoor werd een mini-workshop voorzien waarbij ontwerpers van het geselecteerde team voor Leiemeersen samen met ontwerpers van Leiedal en de gemeente samen werkten. 

Gezien de problematiek in het verleden, werden gesprekken gevoerd met verschillende actoren binnen het gebied, vooraleer te starten met ontwerpend onderzoek. Zo kennen we voldoende hun wensen en plannen. Ook verderop in het proces wordt voldoende aandacht besteed aan communicatie met zowel actoren in het gebied als met de ruimere bevolking.

Deze strook langs de Leie van ruim 700 m lang is voor de gemeente Kuurne zeer belangrijk. Niet alleen kan Kuurne hier een gezicht krijgen naar de Leie toe. Ook kan de open ruimte langs de Leie een belangrijke kwaliteit bieden voor het vlakbij gelegen, dichtbebouwde centrum, en zo de leefkwaliteit voor de inwoners van Kuurne vergroten. 

De belangrijkste vraag voor het gebied Leieboorden is: Op welke manier kan het centrum van Kuurne opnieuw in relatie gebracht worden met de Leie? 
De gemeente is immers van oudsher verbonden met het water, en heeft een rijk vlasverleden. De verbinding met de Leie ging echter in de loop van de tijd verloren. Nu wordt geprobeerd om de Leie weer zichtbaar en voelbaar te maken voor de Kuurnenaars. 
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing