Landschapsafwerking

Situering

Het bouwmaterialenbedrijf Francenne situeert zich in het oosten van de gemeente Spiere-Helkijn, zowel ten noorden als ten oosten van de grens met Wallonië. Het bedrijf bestaat sinds 1986 en bevindt zich tot op vandaag nog steeds op dezelfde locatie. Ten tijde van de oprichting was het plangebied voornamelijk bestemd als woonzone. In 1996 werd het BPA nr. 5 Ijzeren Bareel II opgesteld waarin het bedrijf rechtszekerheid geboden werd. In 1998 werd  het gewestplan van 1977 echter gewijzigd en kwam het bedrijf alweer in woonzone, woonuitbreidingsgebied en landbouwzone te liggen. Gezien de historische groei en de erkenning in het BPA als bedrijvenzone, wordt de voorkeur gegeven aan een uitbreiding ter plekke in plaats van het volledige bedrijf naar een andere locatie te verhuizen. Op deze manier behoudt het bedrijf ook zijn lokale klantenbestand. In de nabije omgeving werden geen interessante alternatieve sites gevonden om naar te verhuizen. Er werden enkele uitbreidingsmogelijkheden gelinkt aan de bestaande site. Uiteindelijk werd echter beslist om het bedrijf in dit RUP in oostelijke richting uit te breiden. Een oostelijke uitbreiding betekent dat opnieuw kan worden nagedacht over het woonuitbreidingsgebied dat tot op vandaag in stand wordt gehouden. Met dit RUP kan het woonuitbreidingsgebied definitief geschrapt en vervangen worden door enerzijds openlucht opslagruimte en anderzijds agrarisch gebied.  

Het RUP betreft door de locatie van het bedrijf ook de landschappelijke afwerking van de Ijzeren Bareel. De druk op de leefbaarheid van de verkavelingen in de dichte omgeving dient zoveel als mogelijk geminimaliseerd te worden. Dit wordt gerealiseerd door middel van een maximale afwerking van de bedrijvenzone naar de omgeving toe. Ook de overgang naar de aangrenzende open ruimte dient op een optimale manier te worden ingericht.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging liep van 05/07/2018 t.e.m. 03/09/2018                   

Het eerste participatiemoment vond plaats 08/08/2018 van 9u tot 18u in het gemeentehuis van Spiere-Helkijn, Oudenaardseweg 71, 8587 Spiere-Helkijn
 

Dossierstukken