De Biest

Situering

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 19 april 2007 (B.S. 14.05.2007).

Het plangebied bestaat uit verschillende zones. In het noorden ligt woonwijk De Biest en in het zuiden ligt een agrarisch gebied. Langs de oostelijke kant van het plangebied stroomt de Gaverbeek. 

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld:
- De woonwijk is nagenoeg volledig bebouwd via verkavelingen. Deze verkavelingen zijn ouder dan 15 jaar, met als gevolg dat kan worden afgeweken van de voorschriften. Verdere verdichting van deze woonwijk door meergezinswonen wordt vermeden met dit RUP. 
- Daarnaast moet De Biest ook een woonwijk blijven. De bestaande kleinhandel en diensten (o.a. drankcenter Schotte en activiteiten aan het kruispunt van de Bieststraat en N382) worden bevestigd, maar nieuwe activiteiten of herinvulling mag geen bijkomende verkeersdruk veroorzaken in de buurt. Activiteiten verbonden met wonen (cfr. kapster, edm) moeten wel nog steeds kunnen worden opgestart.
- De kerk De Biest wordt niet meer gebruikt als kerk en is ontwijd. Om ervoor te zorgen dat de kerk en omgeving het sociale en recreatieve hart van de woonwijk blijven worden de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden binnen dit RUP bepaald en verankerd. 
- De Gaverbeek, die de zuidelijke grens van De Biest vormt, wordt bevestigd en krijgt voldoende ruimte. 
- Een laatste element betreft een problematiek rond een historische foutieve bestemming van het gewestplan. Bij de inkleuring van de Gaverbeek (parkgebied) werd deze ingekleurd buiten de concrete beekvallei, waardoor een bepaald woonperceel haar bouwrecht verloor. Deze planologische fout kan enkel worden gecorrigeerd via de opmaak van een RUP. Binnen dit RUP wordt deze historische dwaling rechtgezet.


Het plangebied situeert zich in de stadsrand van Waregem, ten zuiden van de stadskern, in de wijk De Biest.
Het gebied is hoofdzakelijk omgeven door bebouwing en weginfrastructuur. In 
het noorden grenst het gebied aan de gewestweg N382, die Ingelmunster en Anzegem verbindt. Doorheen het plangebied loopt een oude spoorwegbedding, waarlangs vandaag een fietsverbinding loopt tussen het station van Waregem en het bedrijventerrein Waregem-Zuid. De zuidelijke hoek van het plangebied is open ruimte, met gronden in agrarisch gebruik en de aanwezigheid van de Gaverbeek en Hooibeek. Vlakbij het plangebied, in het westen, is er het bedrijventerrein Groenbek.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie


 

Dossierstukken