Gullegem Kern

Situering

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld:

  • Op vandaag is in Gullegem een lappendeken aan BPA’s en verkavelingsplannen aanwezig. De gemeente wil deze verschillende plannen vervangen door één gebiedsdekkend RUP. Op die manier wil de gemeente administratieve vereenvoudiging nastreven en zal een hedendaags ruimtelijk beleidskader met eenduidige regels van toepassing zijn voor de ganse kern van Gullegem.
  • Met het RUP zal ook een invulling gegeven worden aan het koppelingsgebied. De zone aan Driemasten die aansluit op de straat ‘Ballingbos’ zal bestemd worden voor kleine en middelgrote bedrijven.
  • Binnen de kern gaat speciale aandacht uit naar de het signaalgebied en de site Beaulieu. Voor deze sites is momenteel een brownfieldconvenant in opmaak. Brownfieldconvenanten werden door de Vlaamse Overheid in het leven geroepen om verlaten bedrijventerreinen te herontwikkelen. In het kader van de startnota van het RUP worden nog geen concrete uitspraken gedaan over deze sites. Dit zal verder uitgeklaard worden in de loop van het planningsproces van dit RUP.
  • Het RUP behandelt ook de site Dujardin, waarvoor een planologisch attest werd afgeleverd op 12/07/2017.
  • RUP Roterij - dat nog niet gerealiseerd is - en de woongebieden vastgelegd in het GRUP Afbakening Stedelijk Gebied Kortrijk (ijzerpoort noord en zuid) worden niet meegenomen in het plangebied. 
     

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging: vanaf 09/04/2018 t.e.m. 07/06/2018  
Participatiemomenten: 
- 11/04/2018 om 13u, 15u en 19u30 in De Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem
- 16/04/2018 om 19u30 uur in De Cerf, Kerkstraat 1, Gullegem