Wevelgem Kern

Situering

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden volgende onderwerpen behandeld:

  • De administratieve vereenvoudiging en invoeren van een hedendaags ruimtelijk beleidskader door het opmaken van een gebiedsdekkend ruimtelijk uitvoeringsplan voor de kern van Wevelgem, ter vervanging van het lappendeken aan vigerende BPA’s en verkavelingsvoorschriften.
  • De vertaling van de gewenste ruimtelijke structuur van de bebouwde kern van Wevelgem en de woonconcentratie Mollegat, zoals opgenomen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Wevelgem, naar een verordenend grafisch plan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.
  • Een aantal zones binnen het plangebied vormen strategische projecten in functie van de verdichting van het centrumgebied van Wevelgem (vanuit masterplan centrum Wevelgem) en de reconversie of herinvulling van leegstaande bedrijfssites en panden (bv. New Franco Belge, Alliance...). 
  • Voor een aantal kleinere wooninbreidingsprojecten, die op korte of langere termijn kunnen worden ontwikkeld, wordt geopteerd om te werken via een inrichtingsstudie. In deze inrichtingsstudie zullen enkele concrete randvoorwaarden (zoals de voorgestelde woondichtheden, het aantal bouwlagen, de ontsluiting voor gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer, de groennorm, de waterhuishouding, de parkeernormen... ) worden afgetoetst via het vergunningenbeleid.
  • Enkele recente gemeentelijke RUP’s worden hernomen en/of gedeeltelijk herzien: RUP Marremstraat, Menenstraat-noord A, RUP Menenstraat-Noord B, RUP Menenstraat-Zuid. Een klein deel van het RUP Stationsomgeving wordt ook hernomen. Het RUP Kleine Molen maakt geen deel uit van het plangebied van dit RUP.
     

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging: vanaf 25 juni 2018 tot en met 24 augustus 2018.    
Participatiemomenten: 
- 25 juni 2018 om 19 uur in de Porseleinhallen, Cultuurpad 1 BE-8560 Wevelgem
- 25 juni 2018 om 20 uur in de Porseleinhallen, Cultuurpad 1 BE-8560 Wevelgem
- 26 juni 2018 om 16 uur in de Porseleinhallen, Cultuurpad 1 BE-8560 Wevelgem
- 26 juni 2018 om 17 uur in de Porseleinhallen, Cultuurpad 1 BE-8560 Wevelgem