Heroriënteringszone Knokke

Situering

Het RUP Heroriënteringszone Knokke wordt opgemaakt in uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Zwevegem, goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 1 april 2004.
In het GRS wordt aangegeven dat de gemeente de zone voor milieubelastende industrie ten westen van de kern van Knokke meer wil laten beantwoorden aan de schaal van Knokke. Een zone voor milieubelastende industrie overstijgt immers de ruimtelijke draagkracht van de kern van Knokke. De gemeente wil de zone inrichten als een gemengde zone voor KMO’s en gemeenschapsvoorzieningen met respect voor het bestaande wonen. De zonevreemde woningen langs de Kastanjeboomstraat moeten in de structuur ingeschakeld worden.
Via dit ruimtelijke uitvoeringsplan worden specifiek volgende elementen behandeld:
Een herbestemming van de zone voor milieubelastende industrie naar een zone voor lokale bedrijven en een zone voor gemeenschapsvoorzieningen
Het vastleggen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de zonevreemde woningen langs de Kastanjeboomstraat.
 

Het plangebied van het RUP ligt ten westen van de kern van Knokke. Knokke is een kleine compacte kern in de oksel tussen de N8 en het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Het ligt ten zuiden van het centrum van Zwevegem en wordt ervan gescheiden door een groot open-ruimtegebied.
Het plangebied sluit in het noorden aan op de verbindingsweg van Knokke met Zwevegem, de Avelgemstraat (N8). Ten westen en ten zuiden van het plangebied ligt een open akkerlandschap met verspreide hoeves. 
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing