Omleidingsweg IMOG en Moen Trekweg

Situering

Het onderwerp van dit RUP betreft de ontsluiting van de bedrijvenzone Moen-Trekweg en IMOG. De huidige ontsluiting van vrachtverkeer via de Sluislaan botst immers met bovenlokale beleidsopties van een Habitatrichtlijngebied langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, t.h.v. de Vaarttaluds en het Orveytbos. Anderzijds zorgt vrachtverkeer doorheen de kern van Moen voor teveel hinder.

Er is reeds een haalbaarheidsstudie gebeurd door Leiedal. Deze studie vormt een belangrijk verlengstuk (verbreden en verdiepen) van het gemeentelijk mobiliteitsplan van Zwevegem. Het was de bedoeling om a.h.v. deze studie de haalbaarheid (verkeerskundig/planologisch/financieel/maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak) te onderzoeken tussen verschillende alternatieven voor een lokale ontsluiting van IMOG en het bedrijventerrein Moen-Trekweg.

Van deze alternatieven worden er in de eerste fase van het RUP nog 3 behouden. In latere fasen van het proces zal de beslissing gemaakt worden over de exacte locatie van de weg. 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging: vanaf 14/12/2017 t.e.m. 12/2/2018                  
Participatiemoment: 14/12/2017 om 19u30 in OC Den Tap, Stationsstraat 2, 8552 Zwevegem (Moen)