Open ruimte Moorsele

Situering

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt ter uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Wevelgem, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 17 augustus 2006. 


Het RUP voorziet in een analyse van de volledige open ruimte rond Moorsele kern op basis van het bestaande studie- en kaartmateriaal en een inventarisatie van bestaande beleidsdocumenten. Hierbij worden de beleidsdocumenten van toepassing in de open ruimte pragmatisch geïnventariseerd, waarna een synthesekaart als conclusie wordt opgemaakt om te dienen als kapstok voor de twee uit te werken deelgebieden.


Het doel is om van hieruit een aantal specifieke vraagstukken aan te pakken die binnen dit RUP uitgewerkt worden:

- Parkeerhavens Warandestraat: straatparkeren langs de Warandestraat zorgt voor gevaarlijke situaties voor automobilisten en zwakke weggebruikers. Binnen dit RUP wordt gekeken om de twee te voorziene parkeerhavens langs de Warandestraat landschappelijk in te kleden. Voor de realisatie van deze parkeerhavens is compensatie van (herbevestigd) landbouwgebied nodig. 

- De tennisvelden aan het vliegveld in Moorsele bevinden zich in een onvergunde situatie. Het regulariseren van de zonevreemdheid en gebrekkige bereikbaarheid voor trage weggebruikers worden aangepakt.

- Bepaalde gronden aanpalend aan de Heulebeek en de Stierbeek zijn (zowel vandaag als in een hoog klimaatimpactscenario) overstromingsgevoelig. Binnen dit RUP wordt deze overstromingsgevoeligheid vertaald in bestemming en voorschriften.

- Vandaag is het groengebied Klein Bergelen een spontaan ontwikkelde groenzone. Er stellen zich mogelijkheden rond het stimuleren van biodiversiteit en het openstellen voor het publiek. Binnen de noordelijker gelegen bestemming parkgebied zijn er dan weer (op basis van het fysisch systeem) kwalitatieve landbouwpercelen. De planologische ruil wordt in kader van de opmaak van dit RUP onderzocht.

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging: 60 dagen vanaf 19 december 2022


Datum, uur en plaats van eerste participatiemoment: 16 januari 2023 van 19u30 tot 21u in OC De Stekke (Sint Maartensplein 12, 8560 Moorsele)