Reynaert

Situering

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld:
- Het grootste gedeelte van het plangebied ligt in het BPA Vichte nr. 04B Lendedreef. De zone is enerzijds bestemd voor bedrijvigheid (zone voor industriële activiteiten, zone voor stapelplaatsen, ambachtelijke bedrijvigheid en wonen), anderzijds voor wonen (zone voor residentieel wonen – (half)open bebouwing). Dit RUP moet activiteiten die sterk verkeers- en/of geluidsgenererend zijn, weren. Daarnaast zullen volgende aandachtspunten in acht worden genomen:
        - De mobiliteitsproblematiek in de Beukenhofstraat, in het bijzonder het fietspad vanaf de spoorweg tot Deerlijk.
        - De ontsluiting van de site. De ontsluiting in de Olekenbosstraat, vlak na de spoorwegovergang, is onveilig.
        - Groen op de site.
Het andere deel van het plangebied ligt niet in het bovenvernoemd BPA. Dit gebied is volgens het gewestplan bestemd als woongebied. Het terrein is op vandaag vrij van bebouwing. Binnen dit RUP moet een visie ontwikkeld worden voor deze zone, die gelegen is ter hoogte van één van de toegangspoorten tot Vichte.

Het RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Anzegem, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 24 maart 2005 (B.S. 14.05.2007).
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging liep  van 04/07/2017 t.e.m. 01/09/2017.                   

Het eerste participatiemoment vond plaats op 05/07/2017 om 19u30 uur in CC De Stringe: Ommersheimplein 5, 8570 Anzegem.
 

Dossierstukken