Omgeving Schoondal

Situering

Via dit RUP worden volgende elementen behandeld: 

1. Bedrijventerrein Schoondal:
- Specifiek wordt voor het bedrijf Vanden Buverie & co het toekomstplan i.k.v. het planologisch attest opgenomen in het RUP. 
- Onderzoek inzake mogelijkheden om de groenbuffer rond het bedrijventerrein te optimaliseren en/of uit te breiden.
- Verankeren van de regionale (watergebonden) bedrijvigheid, conform de ruimtelijk-economische structuur Zuid-West-Vlaanderen (juli 2014) en de resultaten in kader van Enes (m.b.t. watergebonden bedrijvigheid).
- Aandacht voor duurzame inrichting (m.b.t. ruimte voor water, groenbuffering, trage wegen, energie) en beeldkwaliteit van het bedrijventerrein. Hiervoor zal de gewestplanbestemming worden verfijnd en indien nodig zullen inrichtingsprincipes worden toegevoegd. 


2. Omgeving Oude Leiearm Schoondal:
- Bestemmingswijziging van aangrenzende gronden met een openruimte bestemming: Het betreft de omwisseling van bestemming tussen de gronden die huidig in gebruik zijn als boomgaard (bestemming natuurgebied) en de gronden in de oksel van de Oude Leiearm, namelijk Schoondalbos, aangeduid als één van de kerngebieden van het stadsrandbos Waregem (bestemming agrarisch gebied met landschappelijke waarde).
Bestendigen van het Stadsrandbos (recreatieve, ecologische en agrarische functie).
Creatie van een nieuwe zone voor bedrijvigheid aan de Pitantiestraat.
- Bestendigen van het agrarisch gebied tussen de Schoendalestraat, Pitantiestraat en Gentseweg. Hierbij krijgt de Waalshoekbeek voldoende ruimte.
- Verkeersveiliger inrichten van de Schoendalestraat door middel van een langzame verkeersas.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

- Periode van eerste raadpleging (60 dagen): van 11/03/2024 t.e.m. 09/05/2024

- Datum, uur en plaats van eerste participatiemoment: 17/04/2024 van 16u tot 19u in OC De Mote (Liebaardstraat 34,
  8792 Waregem).
 

Dossierstukken