De Geit

Situering

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Geit omvat het bestaande restaurant De Geit, dat zich situeert in het landelijke gebied nabij Kreupel, een gehucht in de gemeente Zwevegem. Al in 1977 werd door het college van burgemeester en schepenen van Zwevegem een stedenbouwkundige vergunning verleend om het bestaande pand te verbouwen tot een café-restaurant. Bovendien was reeds vóór de jaren ‘60 een horeca-uitbating in de toenmalige fermette gevestigd. In november 1977, nadat de stedenbouwkundige vergunning reeds verleend was, werd het plangebied volgens het Gewestplan opgenomen binnen de bestemming ‘landschappelijk waardevol gebied’. De jaren nadien werd het café-restaurant uitgebreid met een veranda en terras. Beide waren voorheen reeds aanwezig, maar werden verbouwd en opgewaardeerd. Hier werd echter nooit een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. Het is de doelstelling van dit RUP om het café-restaurant De Geit bedrijfszekerheid te bieden. De ruimtelijke randvoorwaarden waarbinnen de bestendiging en uitbreiding van het restaurant kan plaatsvinden, worden vastgelegd in dit RUP.

Het RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 1 april 2004.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie


 

Dossierstukken