Transfo herziening A

Situering

Met de gedeeltelijke herziening van RUP 8-1 Transfo wenst de gemeente Zwevegem het vigerend RUP gedeeltelijk aan te passen aan evoluties binnen de site van de voormalige elektriciteitscentrale. Daarnaast wenst de gemeente een aantal bijkomende ontwikkelingen in te schrijven. Hierbij wordt een verdere, kwalitatieve ontwikkeling van de Transfosite nagestreefd. De gedeeltelijke herziening staat in kader van:

Achterhaalde overdruk opheffen In het vigerend RUP werd een overdrukzone ‘zone voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen en infrastructuur met uitdovend karakter’ opgenomen in kader van een transformatorpost. Het gebruik van de transformatorpost is op heden achterhaald. Conform de vigerende voorschriften is de nabestemming ’stedelijke activiteiten’  van kracht.  Hierdoor is het niet langer noodzakelijk om de overdruk te behouden. Om de leesbaarheid van het RUP ten goede te komen is het wenselijk de overdrukzone op te heffen. 

Wijziging hoogspanningsleidingen In het vigerend RUP werden de bestaande bovengrondse hoogspanningsleidingen opgenomen op het grafisch plan (indicatief tracé). De herlokalisatie van de transformatorpost heeft geleid tot een gewijzigd verloop van de hoogspanningsleidingen. Om de leesbaarheid/correctheid van het RUP te verzekeren is het wenselijk de wijzigingen ervan op te nemen binnen voorliggend RUP.  

Duurzame parking Binnen RUP 8-1 Transfo werd ter hoogte van de voormalige bezinkingsbekkens een overdrukzone voor parking opgenomen. In kader van een duurzame ontwikkeling van de Transfosite is het de wens om zonnepanelen te voorzien boven een deel van deze parking. Deze visie werd tevens opgenomen in het beheersplan. Hiervoor zal een aanpassing van de voorschriften noodzakelijk zijn.

Integratie klimmuur Er wenst zich een avonturensportcentrum onder de vorm van een klimmuur te vestigen op de Transfosite. De integratie ervan kadert in de verdere reconversie van de industriële site. Hoewel de functie van de klimmuur in overeenstemming is met de voorschriften uit het vigerende RUP dient het gedeeltelijk te worden herzien om bijkomende bebouwing toe te laten.  

Het gemeentelijk RUP Transfo herziening A wordt gemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem goedgekeurd bij besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 1 april 2004.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Dossierstukken