Gullegem Kern

Situering

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld:
- Op vandaag is in Gullegem een lappendeken aan BPA’s en verkavelingsplannen aanwezig. De gemeente wil deze verschillende plannen vervangen door één gebiedsdekkend RUP. Op die manier wil de gemeente administratieve vereenvoudiging nastreven en zal een hedendaags ruimtelijk beleidskader met eenduidige regels van toepassing zijn voor de ganse kern van Gullegem.
- De zone aan Driemasten die aansluit op de straat ‘Ballingbos’ maakt niet langer deel uit van het plangebied na de eerste raadpleging.
- Het signaalgebied en de site Beaulieu-De Coene worden eveneens niet langer opgenomen in het RUP na de eerste raadpleging.
Het RUP behandelt ook de site Dujardin, waarvoor een planologisch attest werd afgeleverd op 12/07/2017.
- RUP Roterij - dat nog niet gerealiseerd is - en de woongebieden vastgelegd in het GRUP Afbakening Stedelijk Gebied Kortrijk (ijzerpoort noord en zuid) worden niet meegenomen in het plangebied. Ook het onbebouwd woongebied ter hoogte van het Pereboomhof wordt niet opgenomen in het plangebied.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie


 

Dossierstukken