Planologische attesten

Situering

Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Waregem, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 19.04.2007.

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld: 
- De problematiek van het uitbreiden van zonevreemde bedrijven in agrarisch gebied.
- Het actualiseren van het bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften van de bedrijven binnen het vigerende gewestplan en deels binnen het vigerende BPA Wedage, goedgekeurd dd. 20/08/2002.

Het betreft drie bedrijven gelegen in (herbevestigd) agrarisch gebied die reeds een planologisch attest verkregen hebben: 
- Algemene Dakwerken Depraetere Dirk
planologisch attest ondertekend op 03/03/2015
- Matthys NV
planologisch attest ondertekend op 07/06/2016
- MGC Subcontracting 
planologisch attest ondertekend op 07/06/2016

De visie zoals beschreven in de aanvragen tot planologische attesten zal de basis vormen voor dit RUP. 
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie


 

Dossierstukken