WUG Stijn Streuvelsstraat

Situering

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Waregem, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 19 april 2007 (B.S. 14.05.2007).
Het plangebied omvat een open ruimte in landbouwgebruik dat momenteel bestemd is als woonuitbreidingsgebied. Daarnaast omvat het een zone voor bedrijven, een woonzone en een kleinere zone voor openbaar groen.
Het huidige woonuitbreidingsgebied, in een driehoek opgespannen tussen de Stijn Streuvelsstraat, de expresweg N382 & de Henri Lebbestraat, wenst de stad Waregem niet meer aan te snijden in functie van wonen. Dit onder meer door de conclusies zoals opgenomen in het mobiliteitsonderzoek (zie “4.10. MOBER & extra onderzoek naar verkeersveiligheid en leefbaarheid” op pag. 43).
De stad wenst via onderstaand ruimtelijk uitvoeringsplan dit gebied kwalitatief vorm te geven als KMO-zone. Via dit RUP worden de ontwikkelingsmogelijkheden van de site bepaald. Daarnaast wordt rekening gehouden met de mobiliteit en de leefbaarheid binnen en rondom het plangebied.
 

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing