Bedrijvigheid in de open ruimte

Situering

Momenteel stellen zich in Zwevegem een aantal problemen m.b.t. de bedrijvigheid opgenomen in een sectoraal BPA zonevreemde bedrijven. De gemeente beschikt over een sectoraal BPA voor zonevreemde bedrijven:
- sectoraal BPA fase 1: 27.04.1998 (van toepassing op 14 bedrijven)
- sectoraal BPA fase 2: 15.09.2000 (van toepassing op 2 bedrijven)

Het sectoraal BPA werd destijds opgesteld voor het toenmalige bedrijf. Dit staat letterlijk in de bestemmingsvoorschriften. Een aantal bedrijven zijn echter stopgezet of verhuisd. Hierdoor doen zich problemen voor naar nieuwe invullingen. 
Met het oog op het definiëren van de ontwikkelingsperspectieven van deze bedrijven werd in maart 2021 een ‘Voorstudie sectoraal BPA’ opgemaakt. Binnen deze studie werd een link gelegd met het verhaal van de bouwshift. Met deze methodiek werd zicht gegeven op mogelijke reconversie en op die manier valorisatie van bestaande ingerichte ruimte.  Daarnaast werden op vraag van de gemeente ook twee sites met zonevreemde bedrijven meegenomen die door de opstelling van een RUP in een soortgelijke situatie zijn terecht gekomen.

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden de gedefinieerde ontwikkelingsperspectieven  rond het behoud van ruimte voor bedrijvigheid vanuit de voorstudie per site verfijnd en planologisch vastgelegd.

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Dossierstukken