Nijverheidstraat

Situering

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Nijverheidstraat wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Waregem, definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 19 april 2007 (B.S. 14.05.2007).

Het plangebied betreft een gebied met diverse functies en deelgebieden. Er zijn enkele grotere bedrijfssites aanwezig in het westen van het plangebied, langs de Nijverheidstraat en langs de N43. In het oostelijk deel is er voornamelijk wonen aanwezig in combinatie met enkele centrumfuncties langs de Liebaardstraat. In het zuiden grenst het gebied aan de Kortrijkseweg, de N43. Het gebied wordt doorkruist door de Barmbeek in NZ-richting. Centraal in het gebied en langs de Barmbeek is de Mote gelegen.


Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld: 
- Bestendigen van het Principieel Akkoord (PRIAK) over het woonuitbreidingsgebied Nijverheidstraat – Deken de Bostraat
- Onderzoek naar toekomstige opties voor de rest van het woonuitbreidingsgebied palend aan het PRIAK
- Inrichtingsprincipes en mogelijke functies bij reconversie site Goossens
- Onderzoek naar mogelijke inrichtingsopties voor de bedrijvenzone Boss Paints en de bedrijvenzone langs de Barmbeekstraat (o.a. site Vandenberghe)
- Vastleggen randvoorwaarden voor ontwikkelingen in de Liebaardstraat
- Vastleggen voorwaarden voor ontwikkelingen in de omgeving van De Mote, rekening houdend met de aanwezige Barmbeek
- Duidelijkheid voor de restpercelen woonuitbreidingsgebied palend aan centrum Desselgem
- Verouderde verkavelingsvoorschriften vervangen door flexibeler RUP–voorschriften

Fase

Fase van de Startnota
Fase van de scopingsnota
Voorontwerp RUP
Ontwerp RUP
Definitief vastgesteld RUP, tijdens periode van mogelijkheid tot schorsing
Definitief vastgesteld RUP, na aflopen periode van mogelijkheid tot schorsing

Participatie

Periode van eerste raadpleging (60 dagen): vanaf 01/03/2022 t.e.m. 30/04/2022                   
Datum, uur en plaats van eerste participatiemoment: 23/03/2022 van 16u tot 19u in het OC De Mote, Liebaardstraat 34 te 8792 Waregem

Dossierstukken